Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2023

Niniejsze to Warunki korzystania, zgodnie z którymi możesz korzystać ze strony internetowej www.ninainpsoriasis.com (zwanej dalej „Stroną”) jako gość.

1. Własność strony

Niniejsza Strona została stworzona przez, i jest własnością, Almirall, S.A., hiszpańskiej firmy z siedzibą w Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, numer VAT A-58869389, zarejestrowana w Companies Registry of Barcelona w tomie 21795, arkusz 32, strona nr B-28.089 oraz pod numerem Ministerstwa Zdrowia i Spraw Konsumenckich - 1889E ('Almirall', 'my', 'nasze').

Możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu (+34) 93 291 30 00. Na stronie www.almirall.com znajduje się więcej informacji o nas oraz spis wszystkich firm należących do Almirall Group www.almirall.com.

2. Dostęp do i korzystanie ze Strony

Niniejsza Strona jest Ci udostępniana w ramach niniejszych Warunków korzystania, które mogą zostać zmienione lub być od czasu do czasu uzupełniane (zwanych dalej „Umową”). Korzystanie ze Strony oznacza akceptację i gotowość bez zastrzeżeń do bycia prawnie związanym z niniejszą Umową. Jeśli się z nią nie zgadzasz, prosimy abyś nie korzystał ze Strony.

Korzystanie z niektórych usług oferowanych na naszej stronie może także podlegać każdorazowo określanym warunkom.

Rezerwujemy sobie prawo do, wedle własnego uznania, odmowy, zawieszenia, modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usług informacyjnych za pośrednictwem naszej Strony.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik jest także odpowiedzialny za to, żeby wszystkie osoby, które korzystają ze Strony dzięki jego połączeniu internetowemu były świadome tych warunków oraz się do nich stosowały.

Informacje zawarte oraz publikowane na Stronie będą traktowane jako elektroniczna korespondencja. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że możemy się z nim komunikować w formie elektronicznej, zgodnie z lokalnymi prawami dotyczącymi ochrony prywatności, oraz przyjmuje do wiadomości, że korespondencja ta, jak też wiadomości, zawiadomienia, ujawnienia, umowy oraz inne typy komunikacji, które z nim nawiązujemy elektronicznie, są równoznaczne z korespondencją na piśmie i będą miały tę samą wiążącą moc, jak gdyby były na piśmie i podpisane przez stronę nawiązującą korespondencję.

3. Kwalifikowalność

Niniejsza Strona nie jest udostępniana nieletnim (poniżej 18 roku życia lub jak stanowi obowiązujące prawo) lub osobom, czy organizacjom, które nie są w stanie wchodzić w prawnie obowiązujące umowy, warunki, zobowiązania, reprezentacje oraz/lub gwarancje w ramach obowiązującego prawa. Jeśli nie spełniasz powyższych wymogów, prosimy abyś nie korzystał ze Strony.

Użytkownik deklaruje, że nie występuje żaden konflikt interesów w związku z jego korzystaniem ze Strony, oraz że nie jest on związany żadnym zobowiązaniem, które uniemożliwiałoby mu korzystanie ze Strony.

4. Korzystanie ze Strony

Stosując się do warunków niniejszej Umowy, przyjmujesz do wiadomości, że nasza Strona jest Ci udostępniana jedynie na użytek własny, niekomercyjny, oraz wyrażasz zgodę na to, że będziesz korzystać ze Strony jedynie w celach, na które pozwala prawo i zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z obowiązującymi prawami.

Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej oraz nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w związku z jego korzystaniem ze Strony dla celów biznesowych lub komercyjnych, co nie zostało określone jako dozwolone w niniejszej Umowie.

Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę, między innymi, na:

 • (i) Niepobieranie, nieodtwarzanie, niezmienianie, niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niesprzedawanie oraz niezapełnianie treści Strony dla jakiegokolwiek użytku komercyjnego, lub w celu udostępniania jej komercyjnym źródłom oraz niewymazywanie i niezmienianie żadnych części naszej Strony oraz jej treści, w tym oprogramowania.
 • (ii) Użytkownik powstrzyma się od wprowadzania zmian, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem chroniącym lub systemem ochrony, które mogą być zainstalowane na Stronie.
 • (iii) Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Strony w celach nieodpowiednich, nielegalnych, nieuczciwych lub nieautoryzowanych.
 • (iv) Użytkownik zgadza się także nie tworzyć dzieł pochodnych, nie odtwarzać, nie rozmontowywać lub w inny sposób próbować pozyskać jakąkolwiek część kodu Strony.
 • (v) Użytkownik zgadza się także nie przedstawiać materiałów, które mogą łamać prawa autorskie lub prawa dotyczące ochrony prywatności osób trzecich (niebędąc ich właścicielem, licencjobiorcą oraz nie mając do nich prawa na innej podstawie), lub które mogą skutkować pogwałceniem starań użytkownika do zachowania poufności.
 • (vi) Użytkownik zgadza się nie korzystać ze Strony w sposób zabroniony, ani nie zakłócać jej prawidłowego funkcjonowania poprzez infekowanie jej wirusami, trojanami, robakami lub innym materiałem, który zalicza się do treści złośliwych lub takich, które mogą zaszkodzić technologii Strony.
 • Użytkownik powstrzyma się od przesyłania nam niechcianych materiałów reklamowych (spamu).
 • (viii) Użytkownik nie będzie łamał żadnych obowiązujących lokalnych, krajowych lub międzynarodowych praw czy regulacji oraz żadnych obowiązujących go kodeksów postępowania.

Prawa własności intelektualnej do wszelkich informacji zawartych na Stronie, szaty graficznej, loga, rysunków, znaków towarowych, zdjęć, wskaźników i kodów źródłowych należą do nas, za wyjątkiem tych treści należących do stron trzecich, do których możesz mieć dostęp za pośrednictwem linków, a tym samym których wszelkie prawa są zastrzeżone. Znaki towarowe i nazwy marek wyświetlane na naszej Stronie są naszą własnością lub własnością podmiotów stowarzyszonych firmy Almirall i użytkownikowi nie wolno ich powielać bez naszej zgody.

Niezależnie od powyższego udzielamy Ci niewyłącznej, odwoływalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie ze Strony oraz przeglądanie i drukowanie treści pochodzących ze Strony na użytek własny, niekomercyjny, jak zaznaczono powyżej, pod warunkiem, że nie usuniesz, ani nie zasłonisz noty o prawach autorskich oraz, że zaznaczysz ich źródło i własność, zależnie od przypadku. Nie wolno Ci modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych przez Ciebie materiałów, ani nie wolno Ci wykorzystywać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, lub jakiejkolwiek grafiki osobno, bez towarzyszącego im tekstu.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część Strony naruszając niniejsze warunki korzystania, skutkiem będzie natychmiastowe odebranie prawa do korzystania ze Strony oraz zobowiązanie Cię do, wedle naszego uznania, zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii materiałów, jakie zrobiłeś. Rezerwujemy sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej licencji w jakiejkolwiek chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Jak zaznaczono powyżej, niniejsza licencja nie zezwala na kopiowanie czy dystrybucję, odsprzedaż lub komercyjny użytek naszej Strony lub jej treści. Rezerwujemy sobie wszelkie prawa, których nie udzieliliśmy Tobie w sposób jednoznaczny.

5. Ochrona prywatności

Informacje, które pozyskujemy za pośrednictwem Twojego korzystania i poruszania się po Stronie podlegają naszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności.

6. Strony internetowe firm zewnętrznych i ich treść

Linki zawarte na naszej Stronie mogą przekierować użytkownika do innych stron zarządzanych przez firmy zewnętrzne, nad którymi nie sprawujemy kontroli. Nie odpowiadamy za treści, ani stan tych stron, a to, że umożliwiamy do nich dostęp z naszej Strony nie oznacza, że polecamy, monitorujemy, lub zatwierdzamy ich treść. Korzystanie z tych stron podlega warunkom korzystania i politykom dotyczącym ochrony prywatności tychże stro.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Informujemy, że materiały i informacje zawarte na naszej Stronie zostały opublikowane dla celów wyłącznie informacyjnych i nie są wystarczające do podejmowania decyzji lub przyjmowania stanowisk w określonych przypadkach. Ponadto materiały i informacje te nie stanowią medycznych lub zdrowotnych wskazówek, a ich przeznaczeniem nie jest wykorzystywanie ich w procesach diagnozy i leczenia medycznego. Nie należy ich także traktować jako zastępstwa dla profesjonalnej porady i usług świadczonych przez wykwalifikowany personel medyczny. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub powiązane z wykorzystaniem tych informacji.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby treści zawarte na naszej Stronie były rzetelne i aktualne, należy być świadomym tego, że mogą one nie stanowić najbardziej aktualnych informacji o oferowanych przez nas usługach oraz, że nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powiązane z prawidłowością, kompletnością oraz terminowością informacji zawartych na naszej Stronie. W związku z tym, materiał może być modyfikowany, poszerzany lub aktualizowany bez wcześniejszego powiadomienia.

Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub ominięcia w treści Strony lub innych treściach, do których Strona oferuje dostęp, oraz nie przyjmujemy prawa, ani zobowiązania, weryfikowania lub czuwania nad treścią i informacjami na Stronie.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, koszty lub inne wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokatów), które użytkownik poniósł na skutek korzystania ze Strony oraz na skutek roszczeń stron trzecich związanych z korzystaniem ze Strony przez użytkownika i informacji na niej zawartych, ani za jakiekolwiek działanie powzięte na podstawie zawartych na Stronie informacji. Nie będziemy także ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem, wirusami lub innymi szkodliwymi materiałami, które mogłyby zainfekować Twój sprzęt komputerowy, lub dane, na skutek Twojego korzystania ze Strony lub stron firm zewnętrznych, do których linki są zawarte na naszej Stronie.

Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby dbać o dostępność Strony, jednakże od czasu do czasu może zajść potrzeba przerwania lub ograniczenia dostępu do Strony lub usunięcia części jej treści. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty z tym związane.

Użytkownik korzysta ze Strony na swoją wyłączną odpowiedzialność. Treści Strony są udostępniane na zasadzie „takie, jakie są”, co oznacza, że nie udzielamy żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonych zastosowań oraz nienaruszalności, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, w odniesieniu do świadczonych za pośrednictwem Strony usług i zawartych w niej treści.

Użytkownik jasno przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że my oraz nasi partnerzy, a także ich dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub przedstawiciele w żadnym wypadku nie będziemy ponosić prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne lub umowne szkody, w tym, bez żadnych ograniczeń, jakiekolwiek straty zysku, danych lub wartości firmy, niezależnie od tego, czym były spowodowane. Niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności będzie obowiązywać w najpełniejszym zakresie, na jakie pozwalają obowiązujące prawa.

8. Prawo do odszkodowania

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z i zabezpieczenie nas i naszych partnerów oraz ich urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, usługodawców i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, kosztami, wydatkami, szkodami oraz innymi zobowiązaniami lub roszczeniami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokatów) powstałymi lub powiązanymi z:

 1. (i) naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika,
 2. (ii) korzystaniem ze Strony przez użytkownika lub,
 3. (iii) jakiemikolwiek roszczeniami stron trzecich, dotyczącymi tego, że treści udostępniane przez Użytkownika łamią prawa tychże stron trzecich (w tym prawa własności intelektualnej i dotyczące ochrony prywatności).

9. Ochrona

Nasza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS dla celów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłu poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które nam wysyłasz jako operator strony. Zaszyfrowane połączenie rozpoznasz po tym, że adres strony zmienia się z „http://” nad „https://” oraz po obecności symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

Gdy aktywowane zostaje szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas przez Ciebie dane nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

Należy jednak pamiętać o tym, że niestety nie można zagwarantować niepenetrowalności, ani zupełnego bezpieczeństwa, transmisji danych w Internecie, czy systemu przechowywania danych.

10. Zmiany

Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Umowy od czasu do czasu. Zachęcamy więc do jej okresowego czytania.

11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawami Hiszpanii (za wyjątkiem zasad, w których wspomniano o wyborze odpowiedniego prawa), a wszelkie postępowania sądowe wynikłe z niniejszej Umowy będą miały miejsce w sądach miasta Barcelony (Hiszpania).